Regulamin

Dziękujemy za zainteresowanie aplikacją internetową AgrestApp (dalej jako: „Aplikacja Internetowa” lub„Aplikacja”).

Aplikacja Internetowa przeznaczona jest przede wszystkim dla producentów oraz dostawców surowców i innych towarów potrzebnych w codziennej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Celem Aplikacji jest łączyć producentów i dostawców, ułatwić im transakcje handlowe i wzajemne rozliczenia oraz usprawnić zarządzanie działalnością swojej firmy.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Państwa, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Państwa o korzystaniu z Aplikacji, regulują w szczególności zasady korzystania z jej funkcjonalności, w tym warunki odpłatności usług oraz naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz skorzystania z naszych usług,

Zespół Aplikacji Agrestapp.com

Postanowienia ogólne
 • Właścicielem Aplikacji Internetowej jest spółka EIGHTEEN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytomiu, adres siedziby: ul. Wrocławska 86B/7, 41-902, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001043067, NIP 6263055349, REGON 525637691, kapitał zakładowy 30 000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: info@getagrest.com – zwana dalej „Usługodawcą”.
 • Aplikacja Internetowa oraz niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie przedsiębiorców. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Aplikacja Internetowa nie jest skierowana do konsumentów.
 • Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  • APLIKACJA INTERNETOWA, APLIKACJA – interaktywna aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej, tj. oprogramowanie służące do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej Usługobiorców, do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Konta Usługobiorcy.
  • CENNIK – cennik usług Aplikacji dostępny z poziomu Aplikacji oraz dodatkowo na stronie internetowej Usługodawcy: https://getagrest.com/.
  • DOSTAWCA – Usługobiorca, który w ramach Aplikacji Internetowej zajmuje się wystawianiem na sprzedaż Towarów dla Producentów. Dostawca korzysta z Aplikacji i zawiera Umowy Sprzedaży zawsze w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa
  • DOSTAWCA USŁUG PŁATNICZYCH – zewnętrzny dostawca usług płatniczych, to jest właściciel serwisu TPAY – spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy plac Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980,00.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e- mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności Usługobiorcy dostępnych w Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, w tym informacje o jego Zamówieniach, Towarach i innych działaniach podejmowanych w Aplikacji Internetowej. Do Konta mogą zostać utworzone sub- Konta przypisanych do niego użytkowników, co umożliwia tym użytkownikom samodzielne korzystanie z Aplikacji w zakresie pełnionych przez nich zadań i obowiązków w strukturze przedsiębiorstwa Usługobiorcy.
  • PRODUCENT – Usługobiorca, który w ramach Aplikacji Internetowej składa Zamówienia na Towary wystawione przez Dostawców. Producent korzysta z Aplikacji i zawiera Umowy Sprzedaży zawsze w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.
  • PROWIZJA – prowizja od sprzedaży Towaru dokonanej za pośrednictwem Aplikacji, należna Usługodawcy od Dostawcy jako wynagrodzenie za korzystanie z usług Aplikacji, na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Cenniku.
  • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji Internetowej (w tym zawarcie Umowy o Świadczenie Usług) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Internetowej. Regulamin stanowi w szczególności warunki Umowy wiążącej Usługodawcę z każdym Usługobiorcą, który korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji.
  • SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp Producenta do Aplikacji i jej usług w zamian za opłatę, którą Producent uiszcza cyklicznie, zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym, na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Cenniku.
  • TOWAR – prezentowany w Aplikacji towar należący do Dostawcy, który jest lub może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Producentem i Dostawcą, który wystawił dany Towar na sprzedaż.
  • UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG, UMOWA – umowa zawierana przez Usługobiorcę i Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Internetowej, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie dostępu do Aplikacji Internetowej, jej funkcjonalności i zasobów na warunkach wskazanych w Regulaminie.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Dostawcą i Producentem za pośrednictwem Aplikacji Internetowej. Umowa Sprzedaży zawierana jest każdorazowo na podstawie Zamówienia składanego i przyjmowanego do realizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Aplikacji Internetowej związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę o Świadczenie Usług albo korzystająca lub zamierzająca korzystać z Aplikacji.
  • USŁUGODAWCA – EIGHTEEN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bytomiu, adres siedziby: ul. Wrocławska 86B/7, 41-902, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001043067, NIP 6263055349, REGON 525637691, kapitał zakładowy 30 000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: info@getagrest.com .
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Producenta składane za pośrednictwem Aplikacji Internetowej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z Dostawcą.
Ogólne warunki korzystania z aplikacji internetowej
 • Korzystać z Aplikacji Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji Internetowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i tematyką, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Aplikacji do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 • Do prawidłowego korzystania z Aplikacji Internetowej niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome albo Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Korzystanie z Aplikacji Internetowej wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcę. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 • Usługodawca odpowiada wyłącznie za należyte prowadzenie Aplikacji Internetowej. Za pośrednictwem Aplikacji Usługobiorca uzyskuje dostęp do określonych narzędzi technicznych, jednak Usługodawca nie ma obowiązku nadzorować i weryfikować sposobu korzystania przez Usługobiorcę z tych narzędzi, a także nie ma obowiązku sprawdzać poprawności i rzetelności danych wprowadzanych przez Usługobiorcę do systemu Aplikacji Internetowej. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Usługobiorcę za szkody wynikające z niepoprawności tych danych, co nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców na Prawach Konsumenta przewidzianej bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania ani weryfikacji danych zamieszczanych przez Usługobiorców w Aplikacji Internetowej. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wiedział o bezprawnym charakterze danych Usługobiorcy przechowywanych w Aplikacji lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 • Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji Internetowej było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że każdy Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację oraz że okaże się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa, przyjmuje się, że Usługodawca udostępnia Aplikację, w tym wszystkie jej funkcjonalności i zasoby, w formie, w jakiej została ona dostarczona („taka, jaka jest”) i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy względem Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Aplikacji Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
Utworzenie konta - zawarcie umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą
 • Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług między Usługobiorcą i Usługodawcą następuje z chwilą utworzenia Konta Usługobiorcy.
 • Usługobiorca może utworzyć Konto po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Aplikacji Internetowej, (2) zatwierdzeniu formularza polem „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest Umowa między Usługobiorcą i Usługodawcą. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także wybranie rodzaju Konta: Producent lub Dostawca. Od wybranego rodzaju Konta zależy m. in. zakres usług Aplikacji i warunki ich odpłatności.
 • Korzystanie z Aplikacji oraz jej poszczególnych funkcjonalności może wymagać także podania innych danych przez Usługobiorcę (np. wymaganych dla celów rozliczeniowych) – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest w Aplikacji, przed podjęciem określonej czynności przez Usługobiorcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu wymaganych danych Usługobiorca powinien kierować się informacjami i komunikatami wyświetlanymi w Aplikacji.
 • Dostęp do Aplikacji Internetowej dla Konta Producenta jest odpłatny, z zastrzeżeniem jednorazowego okresu próbnego, który wynosi 60 dni kalendarzowych. Okres próbny nie ulega przywróceniu ani wstrzymaniu w razie rezygnacji z Konta przez Producenta.
 • Po upłynięciu bezpłatnego okresu próbnego, Umowa o Świadczenie Usług automatycznie wygasa, a dostęp do Aplikacji zostaje zawieszony, chyba że Producent zdecyduje się na odpłatną aktywację Subskrypcji. Zakup Subskrypcji wiąże się z przedłużeniem Umowy o Świadczenie Usług oraz odnowieniem dostępu do Aplikacji na kolejny okres, zgodnie z wybranym przez Producenta planem Subskrypcji. Szczegółowe informacje o Subskrypcji oraz pozostałych opłatach za korzystanie z Aplikacji wskazane są w punkcie 7. Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta wraz z przypisanymi do niego danymi po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu próbnego, jeśli w tym okresie Producent nie dokona wznowienia Umowy poprzez aktywację Subskrypcji. Po usunięciu Konta możliwe jest ponowne jego założenie przez Producenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Producentowi nie przysługuje ponownie bezpłatny okres próbny.
 • Rezygnacja z korzystania z Aplikacji w jakimkolwiek trybie nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uregulowania należności powstałych w trakcie korzystania z usług Aplikacji, co odnosi się zarówno do zobowiązań względem Usługodawcy (np. z tytułu Subskrypcji lub Prowizji), jak również pozostałych Usługobiorców Aplikacji. Rezygnacja z korzystania z Aplikacji pozostaje bez wpływu na prawa nabyte Usługobiorcy oraz na zawarte, realizowane i wykonane umowy.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed rejestracją Konta oraz (2) przesłanie automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej utworzenie Konta w Aplikacji Internetowej.
Usługi świadczone drogą elektroniczną w Aplikacji Internetowej
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną jest Konto Usługobiorcy. Konto umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pozostałych usług Aplikacji zastrzeżonych dla Producentów i Dostawców.
 • W ramach Aplikacji Internetowej udostępniany jest Usługobiorcom szereg zasobów i funkcjonalności służących przede wszystkim zarządzaniu procesami produkcji i dostaw w przedsiębiorstwach Usługobiorców. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną zależy m. in. od roli, w jakiej Usługobiorca korzysta z Aplikacji Internetowej – poniżej przedstawione są główne funkcjonalności dostępne w Aplikacji:
  • Producent: możliwość definiowania i aktualizowania informacji o surowcach, półproduktach, produktach oraz innych składowych procesu produkcji w celu monitorowania kosztów i zysków działalności prowadzonego zakładu produkcyjnego, a także monitorowania stanów magazynowych; określanie zapotrzebowania na surowce; śledzenie zmian cen surowców u Dostawców; składanie i opłacanie Zamówień z wykorzystaniem Aplikacji; dostęp do faktur i dokumentów księgowych wystawionych przez Dostawców; śledzenie postępów realizacji Zamówień przez Dostawców; wgląd do statystyk zakupów dokonywanych w Aplikacji; dodawanie nowych użytkowników i określanie ich uprawnień w Aplikacji;
  • Dostawca: możliwość ustawiania cen surowców, które oferuje do sprzedaży; informacje o otrzymaniu Zamówienia od Producenta; zarządzanie otrzymanymi Zamówieniami; możliwość wystawienia faktur i dokumentów księgowych oraz ich przesyłania Producentom; dodawanie informacji o postępach realizacji Zamówień dla Producentów; wgląd do statystyk sprzedaży prowadzonej w Aplikacji; dodawanie nowych użytkowników i określenia ich uprawnień w Aplikacji.
 • Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w ramach komunikatów, wytycznych i informacji wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę. Poszczególne funkcjonalności Aplikacji mogą być przez Usługodawcę ograniczone określonymi limitami usług oraz różnić się w zależności od posiadanego planu Subskrypcji. Zakres funkcjonalności Aplikacji może być także ograniczony w okresie próbnym, o którym mowa w pkt. 3.4 Regulaminu.
 • Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po zalogowaniu do Konta. Usługobiorca ma prawo zmienić dane dostępowe do Konta w każdej chwili po zalogowaniu do Aplikacji.
 • Usługobiorca obowiązany jest zapewnić, że stosowane hasło logowania do Aplikacji będzie odpowiednio złożone i nie będzie powtórzeniem hasła stosowanego przez Usługobiorcę do logowania na innych stronach i aplikacjach w Internecie.
 • Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 • Usługobiorca nie może bez zezwolenia Usługodawcy posiadać więcej niż jednego Konta w Aplikacji w tym samym czasie.
 • Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta i Aplikacji w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta i Aplikacji osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w pkt. 4.9 niżej.
 • Usługobiorca ma prawo dodawać na swoim Koncie nowych użytkowników, aby umożliwić tym samym korzystanie z Aplikacji upoważnionym przez siebie osobom pozostającym z nim w relacjach zawodowych (np. pracownikom, współpracownikom itd.), w zakresie zadań i obowiązków pełnionych przez nich w strukturze przedsiębiorstwa Usługobiorcy. Nowi użytkownicy otrzymują własne sub-Konta w Aplikacji, które są na stałe powiązane z Kontem Usługobiorcy, który je utworzył. Usługobiorca może powierzyć korzystanie z Aplikacji wyłącznie użytkownikowi, który będzie z niego korzystać w ramach prowadzonych przez niego czynności zawodowych pozostających w związku z działalnością gospodarczą Usługobiorcy. Usługobiorca może zróżnicować zakres funkcjonalności i zasobów Aplikacji dostępnych dla wybranego sub-Konta użytkownika, przyznając temu użytkownikowi określone uprawnienia.
 • W przypadku upoważnienia przez Usługobiorcę innego użytkownika do korzystania z sub-Konta, Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tej osoby jak za działania i zaniechania własne. Wszelkie działania i zaniechania pracowników, współpracowników itd. dokonane w ramach Konta Usługobiorcy lub powierzonego im sub-Konta poczytuje się jako działania i zaniechania samego Usługobiorcy, za które ponosi on bezpośrednią odpowiedzialność względem Usługodawcy Aplikacji. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta lub sub-Konta, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
 • Usługobiorca wprowadzając do Aplikacji Internetowej jakiekolwiek dane dotyczące osób trzecich, w tym swoich pracowników, współpracowników itd., obowiązany jest zapewnić, że zostały one przez niego pozyskane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz że względem tych osób spełnione zostały wszelkie konieczne obowiązki informacyjne albo też odebrane zostały wszelkie konieczne zgody i zezwolenia umożliwiające przechowywanie ich danych w systemie Aplikacji Internetowej. Usługobiorca odpowiedzialny jest przed Usługodawcą za wszelkie możliwe szkody wyrządzone Usługodawcy i Aplikacji na skutek roszczeń wywołanych przechowywaniem danych osobowych osób, które Usługobiorca pozyskał, przetwarzał lub zamieścił w Aplikacji w sposób nieuprawniony.
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z korzystania z Aplikacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo skorzystanie z opcji usunięcia Konta dostępnej z poziomu Konta. Usunięcie Konta powoduje utratę możliwości logowania do Konta i usunięcie wszystkich przypisanych do niego danych
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia usług w ramach Aplikacji Internetowej na rzecz danego Usługobiorcy z ważnych powodów, polegających na naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu lub innych warunków Umowy o Świadczenie Usług, a w szczególności gdy:
  • Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  • działania Usługobiorcy naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy lub Aplikacji;
  • Usługobiorca podaje niepełne (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwe dane kontaktowe lub rozliczeniowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
  • działania danego Usługobiorcy prowadzą do zakłócenia prawidłowego działania Aplikacji i jej usług lub ograniczają bądź utrudniają w jakikolwiek sposób możliwość korzystania z usług przez innych Usługobiorców;
  • działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa Aplikacji lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Aplikacji;
  • Usługobiorca korzysta z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz Umowy;
  • Usługobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem innego Usługobiorcy Aplikacji z tytułu zawartej przez nich Umowy Sprzedaży;
  • Usługobiorca dostarcza w Aplikacji treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy i Aplikacji.
 • Zawieszenie usług polega na zawieszeniu możliwości logowania do Konta i jego sub-Kont. W czasie zawieszenia nie jest także możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Aplikacji powiązanych z danym Kontem oraz przypisanymi do niego sub-Kontami. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zawieszenia usług jedynie w zakresie określonego sub-Konta lub sub-Kont, z którymi powiązane są naruszenia Regulaminu.
 • Zawieszenie usług może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia usług Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca wznawia zawieszone usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od momentu potwierdzenia informacji o ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą zawieszenia.
 • Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu usług w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero gdyby wezwanie miało być bezcelowe lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić świadczenie usług. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu usług, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość e-mail z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres poczty elektronicznej
 • W przypadku gdy zawieszenie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu świadczenia całości swoich usług na rzecz Usługobiorcy z zachowaniem 7- dniowego terminu powiadomienia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Zakończenie świadczenia usług oznacza ostateczne rozwiązanie Umowy z Usługobiorcą i pociąga za sobą bezpowrotne usunięcie Konta.
 • Usługobiorcy nie przysługuje zwrot uiszczonych należności ani przedłużenie okresu Subskrypcji w przypadku, gdy brak możliwości korzystania z Aplikacji wynika bezpośrednio z okoliczności zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług z przyczyn leżących po stronie tego Usługobiorcy i wskazanych w pkt. 4.13 i dalszych Regulaminu.
 • Rozwiązanie Umowy w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia Konta wraz ze wszelkimi przypisanymi do niego danymi, w tym sub-Kontami pozostałych użytkowników, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta), zgodnie z polityką prywatności Aplikacji.
Warunki sprzedaży i zakupu towarów w Aplikacji, odpowiedzialnośc Usługobiorcy i Usługodawcy
 • Aplikacja pozwala z jednej strony Producentom na dodawanie i prezentowanie Towarów, których nabyciem mogą być zainteresowani, a z drugiej strony umożliwia Dostawcom prezentowanie swoich Towarów wraz ich cenami. Producenci i Dostawcy obowiązani są korzystać z usług Aplikacji w dobrej woli, tj. przedstawiając jedynie rzetelne, jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje. Zabronione jest podejmowanie działań, które nie odzwierciedlają rzeczywistego zamiaru sprzedaży lub zakupu danego Towaru.
 • Wystawienie przez Dostawcę Towaru w Aplikacji wraz z ceną sprzedaży stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Oferta ma charakter wiążący dla Dostawcy, który ją złożył, co oznacza, że Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w ofercie z Producentem, który przyjmie jego ofertę, składając Zamówienie za pośrednictwem Aplikacji.
 • Dostawcom wystawiającym Towary zabrania się zamieszczania w ramach Aplikacji (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) informacji zachęcających do zawierania umów i dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Aplikacji, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.
 • Dostawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Aplikacji (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Aplikacji, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 • Usługodawca nie gwarantuje Dostawcom zainteresowania ich Towarami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do skuteczności Aplikacji oraz tego, że Aplikacja okaże się przydatna w prowadzeniu sprzedaży i pozyskiwaniu Zamówień na Towary Dostawców.
 • Towar prezentowany w Aplikacji nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest w szczególności prezentowanie w Aplikacji Towarów należących do kategorii dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (Towary zakazane).
 • Dostawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Towaru, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
 • Dostawcy sprzedający w Aplikacji Towary obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Towary spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Towarami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Producentów i Usługobiorców końcowych, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca, działając zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Aplikacji danych Usługobiorców, co odnosi się także do Towarów, Zamówień oraz Umów Sprzedaży zawieranych przez Producentów z Dostawcami. W razie powzięcia wiarygodnej informacji o niezgodności treści lub aktywności danego Usługobiorcy z warunkami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków w zakresie przewidzianym w punkcie 4.13 Regulaminu. Ponadto, w przypadku umieszczenia w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca uprawniony będzie także do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tej treści bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiła bezprawność danych Usługobiorcy lub związanej z nimi działalności tego Usługobiorcy, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługobiorca zobowiązany będzie do zwolnienia Usługodawcy Aplikacji odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę za dokonane przez tego Usługobiorcę naruszenia.
Złożenie zamówienia, zawarcie i realizacja umowy przez producenta i dostawcę
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Producentem i Dostawcą w Aplikacji Internetowej następuje standardowo według poniższego schematu:
  • Dostawca dodaje za pośrednictwem swojego Konta Towar wraz z ceną sprzedaży.
  • W odpowiedzi na wystawiony Towar Producent składa Zamówienie (przyjmuje ofertę Dostawcy).
  • Złożenie Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka dostępnego z poziomu Konta Producenta. Zamówienie zostaje złożone po podaniu danych wymaganych każdorazowo do realizacji Zamówienia i kliknięciu przez Producenta pola „Złóż zamówienie” – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Producentem i Dostawcą.
  • Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Producentowi i Dostawcy stosownej wiadomości e-mail na adresy podane przez strony w Aplikacji. Zawarcie umowy potwierdzone zostaje również stosownym komunikatem wewnątrzsystemowym, który wyświetlony zostaje w ramach Konta Producenta i Dostawcy w Aplikacji.
 • Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Usługobiorcy. Usługodawca Aplikacji nie ingeruje w warunki umowy zawartej przez Usługobiorców. Usługobiorcy odpowiadają bezpośrednio między sobą za wykonanie zobowiązań, których podstawą są zawierane przez nich Umowy Sprzedaży.
 • Rola Aplikacji polega wyłącznie na udostępnianiu narzędzi, które mają stworzyć sposobne warunki do zawarcia umowy między danym Dostawcą i Producentem, a także ułatwić im regulowanie należności.
 • Usługobiorcy odpowiadają bezpośrednio między sobą za wykonanie zobowiązań wynikających z zawieranej Umowy Sprzedaży. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania Producenta i Dostawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – przede wszystkim Producent obowiązany jest do zapłacenia umówionej ceny i przyjęcia Towaru, a Dostawca obowiązany jest do przeniesienia własności i wydania Towaru lub wykonania innych świadczeń będących przedmiotem umowy. Termin i sposób wykonania umowy wynika każdorazowo z treści i warunków Zamówienia, oferty Towaru oraz ewentualnie innych dodatkowych ustaleń między stronami umowy.
 • Sposoby i terminy płatności:
  • Dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest za pośrednictwem bramki płatniczej dostarczanej przez Dostawcę Usług Płatniczych – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych.
  • Producent obowiązany jest do dokonania płatności w terminie ustalonym z Dostawcą, wynikającym w szczególności z faktury wystawionej i dostarczonej przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji Internetowej.
  • Producent i Dostawca, zawierając Umowę Sprzedaży, wyrażają zgodę na wystawianie i dostarczanie sobie wzajemnie faktur i innych dokumentów księgowych w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji.
 • Usługodawca nie ma obowiązku ingerować w spory między Usługobiorcami, które powstać mogą w związku z Umową Sprzedaży. Usługobiorcy powinni rozwiązywać wszelkie spory wynikające z zawartej umowy bezpośrednio między sobą i bez udziału Usługodawcy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w drodze postępowania sądowego. Niniejszy Regulamin nie wyłącza także możliwości stosowania postanowień odrębnych umów handlowych regulujących współpracę między Producentami i Dostawcami w zakresie sprzedaży Towarów, o ile postanowienia tych umów nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz nie zmierzają do jego obejścia.
Opłaty za korzystanie z Aplikacji
 • Korzystanie z Aplikacji Internetowej jest odpłatne na warunkach wskazanych w Cenniku oraz niniejszym punkcie 7. Regulaminu.
 • Rodzaj i wysokość opłat uzależniona jest od roli, w jakiej Usługobiorca występuje w Aplikacji Internetowej
  • Producent – korzystanie z Aplikacji Internetowej przez Producenta wiąże się z obowiązkiem opłacania Subskrypcji, z zastrzeżeniem bezpłatnego okresu próbnego, o którym mowa w pkt. 3.4 Regulaminu.
  • Dostawca – korzystanie z Aplikacji Internetowej przez Dostawcę wiąże się z obowiązkiem zapłaty Prowizji.
 • Warunki płatności Subskrypcji przez Producenta:
  • Aktywacja Subskrypcji możliwa jest poprzez wybór planu Subskrypcji z Cennika i opłacenie go w zakładce z płatnościami dostępnej z poziomu Konta Producenta. Na tym etapie może być wymagane podanie przez Producenta dodatkowych danych wskazanych jako obowiązkowe w celach rozliczeniowych.
  • Po przekierowaniu do bramki płatniczej Producent powinien niezwłocznie dokonać wpłaty wybranej przez siebie kwoty zasilenia salda. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a saldo nie zostanie zasilone – Usługobiorca może wtedy powtórzyć proces w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  • Po aktywacji Subskrypcji usługi Aplikacji świadczone są w sposób ciągły w zamian za opłatę uiszczaną cyklicznie na początku każdego okresu rozliczeniowego. O ile wybrany plan Subskrypcji nie przewiduje inaczej, płatności realizowane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Początkową datą okresu rozliczeniowego jest data dokonania pierwszej płatności (aktywacji Subskrypcji).
  • Producent może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Subskrypcji, z zastrzeżeniem, że rezygnacja staje się skuteczna z chwilą zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. W razie rezygnacji z Aplikacji, usunięcia Konta itp. po zakupie Subskrypcji, Producentowi nie przysługuje zwrot płatności za rozpoczęty okres rozliczeniowy, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  • Producent ma do wyboru dwie metody rozliczeń z tytułu Subskrypcji: płatność ręczną oraz płatność automatyczną.
  • Płatność ręczna: Subskrypcja nie odnawia się automatycznie i wygasa po zakończeniu aktualnego okresu rozliczeniowego, chyba że przed upływem czasu jej trwania Producent dokona ponownie płatności w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  • Płatność automatyczna: Subskrypcja zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres zgodnie z dotychczasowym planem Subskrypcji, o ile Producent nie zrezygnuje z Subskrypcji najpóźniej ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Płatności za kolejne okresy rozliczeniowe pobierane są z góry poprzez obciążenie karty płatniczej lub kredytowej, której dane podane zostały przez Producenta. W celu zachowania ciągłości Subskrypcji, Producent powinien zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej lub kredytowej. W przeciwnym razie płatność nie będzie mogła zostać zrealizowana i Subskrypcja zostanie zawieszona do czasu jej ponownej aktywacji przez Producenta, co oznaczać będzie także natychmiastową utratę dostępu do usług Aplikacji.
  • Producent może w każdej chwili zmienić metodę rozliczeń, korzystając z ustawień swojego Konta
  • Subskrypcja staje się aktywna niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 72 godzin od uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.
  • Dokładny zakres usług Aplikacji może zależeć od szczegółów wybranego planu Subskrypcji. Aktualne informacje na ten temat podane są w Cenniku.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Producentowi treści zawieranej Umowy o Świadczenie Usług w modelu Subskrypcji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed aktywacją Subskrypcji, (2) przesłanie automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Subskrypcji w Aplikacji Internetowej oraz (3) udostępnienie faktury za Subskrypcję na Koncie Producenta.
 • Warunki płatności Prowizji przez Dostawcę:
  • Prowizja należna jest Usługodawcy od Dostawcy niezależnie od faktu dokonania płatności przez Producenta ani warunków rozliczeń ustalonych przez strony Umowy Sprzedaży.
  • Prowizja wymagalna jest z dołu na początku każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Dostawca dokonał jakiejkolwiek sprzedaży za pośrednictwem Aplikacji Internetowej.
  • Prowizja stanowi ułamek wartości netto wszystkich Umów Sprzedaży zawartych w danym okresie rozliczeniowym między Dostawcą i Producentem.
  • Stawka Prowizji może zależeć od czynników takich jak kategoria Towaru. Aktualne stawki Prowizji obowiązujące w Aplikacji określa Cennik
  • Dostawca obowiązany jest do uiszczenia Prowizji na rzecz Usługodawcy na podstawie faktury VAT otrzymanej w formie elektronicznej na swoim Koncie w Aplikacji. Termin płatności faktury wynosi 7 dni kalendarzowych.
 • Wszelkie opłaty z tytułu korzystania z usług Aplikacji mogą być regulowane przez Usługobiorców za pośrednictwem bramki płatniczej dostarczanej w Aplikacji przez Dostawcę Usług Płatniczych – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych.
 • Ceny i wynagrodzenie za odpłatne usługi Aplikacji uwidocznione w Cenniku podane są w złotych polskich. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany w Aplikacji, w tym także w trakcie dokonywania płatności za usługi.
Przerwy i awarie techniczne
 • Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji Internetowej. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji Internetowej, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 • Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 • Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej zabezpieczenie przed przyszłymi błędami i awariami technicznymi.
 • Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 • Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów, awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 8. Regulaminu. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy względem Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Kontakt z Usługodawcą
 • Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@agrestapp.com), za pośrednictwem której Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą w sprawach dotyczących działania Aplikacji Internetowej, a także zasięgnąć pomocy i wsparcia technicznego. Usługobiorcy mogą również skontaktować się z Usługodawcą na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
Procedura rozpatrywania reklamacji
 • Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Umów o Świadczenie Usług oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy i Aplikacji Internetowej.
 • Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy usługa jest świadczona w sposób niezgodny z Umową, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem umownych modyfikacji odpowiedzialności wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności z punktu 12. Regulaminu („Postanowienia dodatkowe”).
  • Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, zakupione przez Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą Umową.
 • Reklamacje związane z działaniem Aplikacji, w tym jej usług, można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@agrestapp.com.
 • Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy
 • Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 • Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się wyłącznie do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w pkt. 11.5 oraz kosztów określonych w pkt. 11.6 Regulaminu.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Aplikacji oraz jej usług, rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@agrestapp.com. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 • Skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy:
  • W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 11.5 wyżej, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Postanowienia dodatkowe
 • Niniejszy punkt 12. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta
 • Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcę żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 • Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcę przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia korzystania z Aplikacji na czas trwania weryfikacji.
 • Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy, że Aplikacja jest wolna od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Aplikację bez problemów i zakłóceń. Ponadto, z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie może zagwarantować, że Aplikacja będzie wolna od podatności na włamania lub ataki, w związku z czym Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcę odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzeń tego typu
 • Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 • W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Aplikacji, włączając w to szkody spowodowane przez: niemożność użytkowania, przerwy w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcją kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeniami osób trzecich.
 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcę, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Aplikacji Internetowej za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do wysokości jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Prawa autorskie do Aplikacj
 • Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji Internetowej jako całości oraz jej poszczególnych elementów, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 • Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Aplikacji Internetowej są wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Aplikacji Internetowej za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji Internetowej, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 • Poszczególne elementy Aplikacji Internetowej mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość indywidualnego ustalenia warunków licencyjnych z Usługobiorcą w drodze odrębnej umowy pisemnej
 • Usługobiorca korzystający z Aplikacji Internetowej nie otrzymuje żadnych praw autorskich. Usługobiorcy, z chwilą zawarcia Umowy, udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji Internetowej, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i tematyką, z niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest wyłącznie na czas trwania Umowy o Świadczenie Usług.
 • Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Aplikacji zarówno jako całości, jak i jej poszczególnych elementów.
 • Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wypowiedzenie licencji skutkuje zawieszeniem korzystania z Konta zgodnie z pkt. 4.13 i dalszymi Regulaminu.
 • Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług; dodania nowych usług do Aplikacji; rozwoju funkcjonalności i zasobów Aplikacji; zmiany Cennika; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym jej usług i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy; poprawy jakości obsługi Usługobiorców – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym jej usług i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  • W przypadku umów o charakterze ciągłym Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od Umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Aplikacji Agrestapp.com

Załącznik nr 1 do regulaminu Lista towarów i usług zakazanych w Aplikacji

Zawieranie transakcji w zakresie poniższych rodzajów dóbr i usług w Aplikacji Internetowej jest zabronione:

 • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
 • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nieposiadające rodowodu lub metryki;
 • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
 • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
 • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem
 • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego
 • Towary i usługi związane z pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
 • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
 • Towary podrobione, naruszające prawa autorskie i znaki handlowe je chroniące;
 • Crowdfunding;
 • Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego. Niezależnie od wyżej wymienionych dóbr i usług, zastosowanie mogą mieć także inne wyłączenia i ograniczenia w zakresie Towarów wynikające z ogólnych warunków korzystania z Aplikacji Internetowej.